“Chúng ta giống như những người nông dân thuê nhà, chặt hàng rào quanh nhà để làm nhiên liệu trong khi chúng ta nên tận dụng nguồn năng lượng vô hạn từ mặt trời, gió, sóng biển. Tôi sẵn sàng đầu tư tiền vào mặt trời và năng lượng mặt trời. Thật là một nguồn năng lượng dồi dào. Tôi ước mình còn nhiều thời gian hơn.”

 — Thomas Edison, 1931